تشکل های علمی و صنفی
  • انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران
مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ابوالفضل زارعی, جمیل زرگان, نواریر پیازک, اصغر شایان, رامین خاقانی
کلیدواژه ها :
: 9302
: 4
: 0
ایندکس شده در :

  بندپايان بزرگترين گروه از جانوران بي مهره بوده كه به دليل برخورداري از قابليت هاي بسيار زياد مورفولوژيكي و فيزيولوژيكي، با اكثر اكوسيستم هاي طبيعي سازگاري پيدا كرده و از گذشته هاي بسيار دور از نظر اقتصادي و پزشكي مهمترين دشمن انسان به شمار مي آيند. از نقطه نظر پزشكي اين موجودات همواره به طور مستقيم (با نيش زدن، گازگرفتن و آزار و اذيت) و غيرمستقيم (با انتقال بيماري هاي مختلف ويروسي، باكتريايي، قارچي و انگلي) مشكلات بهداشتي عمده اي براي انسان ايجاد كردهاند. تجمع گروه هاي انساني ب ه ويژه در پادگان هاي نظامي و آسايشگاه هاي سربازان، پناهگاه هاي مناطق جنگ زده در زمان وقوع جنگ، اردوگاه هاي اضطراري در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه (از جمله زلزله و غيره ) و عدم امكانات اوليه بهداشتي در چنين اماكني، وقوع اپيدمي هاي ايجاد شده به وسيله بندپايان را در محيط هاي ذكر شده ، سرعت مي بخشد. لذا ، شناخت بندپايان موجود در چنين محيط هايي همواره از اصول اوليه استراتژي هاي بهداشتي - پزشكي در كشورهاي مختلف به حساب مي آيد.

  شهرستان جهرم به واسطه شرايط آب و هوايي گرم و وجود پادگان هاي متعدد نظامي و واقع شدن در كانون بيماري ليشمانيوز همواره يكي از مناطق درگير بيماري هاي مرتبط با بندپايان بوده است. به همين منظور وضعيت فعلي بندپايان موجود در پادگان نظامي امام خميني (ره) شهرستان جهرم مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و از پاييز 1380 لغايت پاييز 1381 نمونه گيري به روش مستقيم و با استفاده از تله نوراني، آسپيراتور و تور حشره گيري انجام شد. ب ه طور كلي در اين مطالعه 646 عدد بندپا متعلق به 2 زير شاخه، 2 رده، 8 راسته، 13 خانواده، 12 زير خانواده، 16 جنس و 21 گونه و 9 سر جونده از يك خانواده و يك گونه شناسايي و تعيين هويت شد.

  در بين گونه هاي بندپاي شناسايي شده در سطح پادگان نظامي امام خميني (ره) جهرم برخي از ناقلين بيماري هاي بسيار مهمي از جمله Phlebotomus sergenti و Phlebotomus papatasi (ناقلين احتمالي ليشمانيوز جلدي شهري و روستايي) وجود دارد كه اهميت مطالعه و ضرورت انجام اقدامات مقتضي در منطقه را بيش از پيش آشكار مي سازد. 

نویسندگان: طاهره خامه چیان, حسن وطندوست , یاور راثی, جواد رفیع نژاد, سید مهران رضوی ‍‍پور, هوشنگ اکبری, هوشنگ اکبری, محمد قاسمی, سیدتقی میرمحمدی, سیذ عبداله موسوی, آزیتا بالا غفاری, احمد قادر خانی , افشین نگهداری , محمود طاهری , محسن حجازی , شعله وکیلی , رضا باستان , جمال منبری
کلیدواژه ها :
: 46546
: 15
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: کژدم Hemiscorpis lepturusدر استانهای جنوبی کشور به ويژه در خوزستان مسئول گزش تعداد زيادی از افراد بوده که پیآمد آن عوارض خطرناک و طولانی و گاهی مرگ میباشد. باتوجه به اين که مطالعه اثرات زهر اين کژدم در حيوانات آزمايشگاهی میتواند، مکانيسم عمل زهر را روشن نموده و کمک زيادی به درمان کژدم زدگان نمايد. اين مطالعه به منظور بررسی اثر زهر کژدم گاديم در ميزان گلبول های سفيد ، قرمز و هماتوکريت رت انجام گرديد.روش بررسی: اين پژوهش به روش تجربی بر روی 51 رت از يک نژاد و سن تقريبی 3-2 ماهه و وزن 250-200 گرم صورت پذيرفت. رتها به طور تصادفی به دو گروه شاهد و تجربی تقسيم گرديدند. به گروه شاهد 1/0 سیسی سرم فيزيولوژی و گروه مورد 1/0 سرم فيزيولوژی حاوی 1 ميکروليتر زهر تازه کژدم گاديم ، تزريق گرديد. سپس مقدار هماتوکريت و تعداد WBC و RBC قبل و بعد از تزريق تعيين و شمارش با آزمون آماری Wilcoxon Matched – Pairs signed – Ranks Test مورد تحليل قرار گرفت.نتايج: نتايج پژوهش نشان داد که تزريق زهر کژدم گاديم در گروه مورد موجب افزايش تعداد گلبول سفيد(p<0.0007 )و کاهش تعداد گلبول قرمز(p<0.0001 )و کاهش مقدار هماتوکريت (p<0.001 ) شده است.قبل از تزريق زهر ميانگين تعداد گلبول سفيد 10234 در هر ميليمتر مکعب خون و پس از تزريق 11758 شمارش گرديد. ميانگين تعداد گلبول قرمز، قبل از آزمايش 7509130 و پس از آزمايش 7065098 ، شمارش گرديد. ميانگين مقدار هماتوکريت، قبل از آزمايش 087/40 و پس از آزمايش 059/39 بود.نتيجهگيری: زهر کژدم گاديم در ايجاد تغيييرات هماتولوژيک رت، نقش دارد. بررسی فاکتورهای خونی موارد انسانی موجب شناخت اثرات اين زهر در انسان و در نتيجه درمان مناسبتر مصدومين میشود
نویسندگان: محمد مطلبی, جواد رفیع نژاد, مصطفی امیری
کلیدواژه ها : فون - عقرب - اكولوژي - گناباد
: 13196
: 10
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: عقرب زدگي يكي از مهم ترين مشكلات بهداشتي در جهان است و مسموميت با سم عقرب ها يكي از فوريت هاي پزشكي محسوب مي شود. بنابراين آشنايي با اكولوژي و بيولوژي گونه هاي عقرب هر منطقه ضروري است. در خصوص بيولوژي عقرب ها، مطالعات جامع كمي صورت گرفته است و مطالعات آزمايشگاهي قابل قياس با شرايط طبيعي اين بند پا نيست. مطالعه ي حاضر با اهداف تعيين فون و اكولوژي عقرب هاي شهرستان گناباد به منظور ارايه راهكارهاي بهداشتي درماني پيشگيرانه از عقرب گزيدگي بوده است.روش تحقيق: اين مطالعه، تحقيقي است توصيفي كه با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي در شهرستان گناباد صورت گرفت و عقرب هاي صيد شده از فروردين تا شهريور ماه سال 1387 بر اساس محل صيد در شيشه هاي حاوي الكل 70 درصد مجزا به آزمايشگاه منتقل و گونه هاي آن ها از روي كليد تشخيص عقرب هاي ايران شناسايي گرديد. يافته ها: درمجموع تعداد 218 نمونه عقرب از مناطق مختلف شهرستان گناباد صيد گرديد كه سه گونه ي عقرب Odontobuthus dorie، Androctonus crassicaudaو Mesobothus eupeusاز خانواده ي بوتيده مهم ترين گونه هاي عقرب شهرستان بودند. بيشترين صيد از مناطق بياباني با بافت رسي و ماسه اي مربوط به ادنتوبوتوس دوريه (61 درصد) و كمترين مربوط به آندركتونوس كراسيكودا (10درصد) بود. بيشترين وفور عقرب در اماكن داخلي مناطق شهري و روستايي مربوط به مزوبوتوس اپئوس (29درصد) مي باشد و بيشترين فعاليت اين گونه ها در تير ماه بود.نتيجه گيري: با توجه به نوع گونه هاي عقرب صيد شده، نياز است در فصول بهار و تابستان اطلاع رساني و آموزش همگاني در جهت پيشگيري از عقرب گزيدگي صورت گيرد.
نویسندگان: حسن وطن دوست, جواد رفیع نژاد, مهدی محبعلی, مجید توکلی , محمد عبدی گودرزی , فائزه فقیهی , ماندنا ابوالحسنی , ذبیح ا زارعی , ملیحه جداری , علی اعظم سالگی , شاکر سالاری لک , رسول انتظار مهدی , فاطمه محترمی
کلیدواژه ها :
: 15601
: 11
: 0
ایندکس شده در :